Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

2. Počátky české literatury ve staroslověnském a českém jazyce


Staroslověnské písemnictví
r. 862 – Velkomoravský kníže Rastislav vyslal posly k byzantskému císaři Michalovi s prosbou o učitele křesťanství, kteří měli hlásat na Velké Moravě v jazyce srozumitelném lidu.
r. 863 – Na Velkou Moravu přichází bratři Konstantin a Metoděj (pocházeli z řeckého Soluně).
Protože znali slovanské nářečí, které se okolo Soluně používalo - vytvořili na Velké Moravě jazyk zvaný staroslověnština = první spisovný slovanský jazyk, vytvořený z bulharsko makedonského nářečí.
Vytvořili písmo Hlaholice, které vycházelo z řecké abecedy (na základě Hlaholice vznikla novější Cyrilice-ta byla základem azbuky).
Do staroslověnštiny přeložili náboženské texty, bohoslužebné texty a bibli. Vedli náboženské obřady a šířili křesťanství.
- napsali „Proglas“ = veršovaná předmluva k evangeliu, hlavní myšlenkou: každý člověk má právo na bohoslužby v takovém jazyce, kterému rozumí.
- žáci Konstantina a Metoděje napsali životopisy: „Život Konstantina“
„Život Metoděje“
= Panonské
¨ legendy
Po smrti Cyrila a Metoděje se opět začíná používat latina, staroslověnština zaniká.
Po rozpadu Velkomoravské říše v 10. st se útočištěm kultury stává Sázavský klášter.

Latinské písemnictví
Vznikali latinské legendy a kroniky.
- nejznámější legenda: „Život a umučení sv. Václava a jeho babičky sv. Ludmily“-
neboli Kristianova legenda, je psána latinsky.

- nejznámějším kronikářem byl Kosmas (12.st)
- 1. kronikářem, zakladatelem českého dějepisectví
- znal písemnictví a antickou literaturu
- byl vysokým církevním hodnostářem v chrámu sv. Víta
- r. 1125 Kosmas umírá - řada pokračovatelů, např. Kanovník
vyšehradský
- vytvořil českou kroniku „Kosmova kronika“
= kronika je psána ještě latinsky, je to nejstarší
kronika o českých dějinách.
= texty prokládá anekdotami, citáty různých
antických autorů, úvahami, kronika má vynikající
úroveň, čerpal z vlastních zážitků, ze starých
pověstí a od starých pamětníků, Cyrila a Metoděje
ani staroslověnštinu vůbec v kronice nezmínil.

První česky psané památky
Porozumění latinskému textu bývalo někdy obtížné i pro duchovní, proto vznikali glosy = meziřádkové překlady jednotlivých slovních spojení i vět, vpisy v knihách.

Nejstarší první česká duchovní píseň: „Hospodine pomiluj ny
- zpívána nejen v kostele, ale i při slavnostních příležitostech, měla funkci
hymny
- kromě prvků staroslověnštiny se v ní objevují i prvky češtiny
= prosba k bohu o úrodu a mír v zemi
- úryvek: Hospodine pomyluj ny!
Jezukriste, pomyluj ny!
ty, spase všeho mira,
spasiž ny i uslyšiž,
hospodine, hlasy naše!
Daj nám všem, hospodine,
žizn a mir v zemi.
Krleš! Krleš! Krleš!

2. česká duchovní píseň: „Svatý Václave“
- také plnila funkci hymny, má 9 slok
= prosba k sv. Václavovi o ochranu české země, píseň symbolem odporu
proti útisku
- úryvek: Svatý Václave,
vévodo české země,
kněže náš,
pros za ny boha,
svatého ducha!
Kyrieleison !


04.06.2008 11:07:36


<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se