Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

5. Písemnictví v době husitské


Postupně docházelo ke sporům ve společnosti. Koncem 13. století vrcholí moc církve. Papež se považuje za nejen hlavu církve, ale i za vládce celého světa.
Církev byla nesmírně bohatá, vlastnila téměř polovinu veškeré půdy u nás.
Zvyšuje se počet lidí, kteří tyto spory kritizují. Chtějí návrat církve k chudobě a obnovení mravního řádu.

Husovi předchůdci

Konrád Waldhauser – zahájil reformní hnutí, kázal latinsky a německy
Jan Milíč z Kroměříže – kázal česky, vystupoval proti církvi a bohatství
Matěj z Janova
Tomáš Štítný ze Štítného – žákem Jana Milíče
- psal česky, byl vzdělaný
- psal traktáty = pojednání o náboženských otázkách
- „Knížky šestery o obecných věcech křesťanských“ (zásady křesťanského života, život drobné šlechty, hospodaření, víra)
- „Řeči sváteční a nedělní“
- „Řeči besední“ (náboženské a filozofické otázky)


Jan Hus
- pocházel z jihočeského Husince u Prachatic
- vystudoval univerzitu, kde dosáhl hodnosti “mistr svobodných umění“, bohosloví a stal se knězem, univerzitním profesorem a později i rektorem
- významné bylo jeho kazatelské působení v Betlémské kapli od roku 1402, kázal česky a proto byli jeho myšlenky dostupné všem jeho posluchačům
- kritizoval vysoké církevní hodnostáře, bohaté pány
- vycházel z názorů Jana Wycliffa ( anglický profesor na Oxfordu, hlásal že církev se odchýlila od učení prvních křesťanů, že nežije podle bible, hromadí majetek a bohatství)
- zastával se chudých, postavil se proti prodeji odpustků – tím vyvolal střet mezi stoupenci, kteří napadli Betlémskou kapli. Nad Prahou byl vyhlášen interdikt, Hus nemohl kázat a byla mu udělena klatba. Odešel na venkov na Kozí Hrádek.
- roku 1414 byl vyzván císařem Zikmundem, aby své učení obhájil v Kostnici (Německo), byl odsouzen koncilem jako kacíř a byl 6. 7. 1415 upálen.
- zavedl diakritický pravopis, odstranil spřežky, archaismy a německá slova.
- jeho latinské dílo:
„O církvi“ (kritické názory na církev, na základě tohoto spisu byl obžalován a
upálen)
- jeho česká díla:
„ Výklad Viery, Desatera a Páteře“ (výklad hlavních motliteb, Víra v Boha,
Desatero,Otčenáš)
„Knížky o svatokupectví“ (vytýká církvi, že se obklopuje bohatstvím, prodává
odpustky, kritika společnosti, církev žije v p
přepychu,…)
„Postila“ (soubor kázání určená prostým a neučeným lidem)
„Listy“ (dopisy, které psal přátelům i prostým lidem, dopisy psané v Kostici před
smrtí)

Husitská literatura- Pro husitskou literaturu byly charakteristické nové literární žánry: traktát, postila, manifest, list, oslavné básně, duchovní písně s bojovou tématikou, kázání,… literatura je spjata s husitskými boji.

- zpěvník: „Jistebnický kancionál“
- zpěvník husitských písní
- název podle místa kde byl nalezen-Jistebnice
- najdeme zde nejznámější husitskou píseň
„Kdož jsú boží bojovníci“

- „Budyšínský rukopis“ – obsahuje tři veršované skladby
- řeší se v něm náboženské a politické otázky
Části: „Žaloba koruny české“(pokárání císaře Zikmunda)
„Porok koruny české“ (domluva, pokárání)
„Hádání Prahy s Kutnou Horou“ (nejvýznamnější;
spor mezi Prahou – žena symbolizující husitský
program a Kutnou Horou – stará žena hájící postoje
církve. Spor končí vítězstvím Prahy).

- kroniky: „Husitská kronika“ – autorem Vavřinec z Březové
- je psána latinsky, popisuje události z husitských válek


Doznívání husitství
Petr Chelčický
- měl universitní vzdělání, žil v Chelčicích u Vodňan
- znal spisy J. Husa a Štítného
- psal česky, ve svých dílech uznává jen boj duchovní
- spisy: „O boji duchovním“ (odmítá války, připouští jen boj slovem)
„ O trojím lidu řeč“ (pojednání, hlásá rovnost obyvatel)
„Sieť víry“ (víra by měla zachraňovat člověka z jeho hříchů, hříšníci
kteří se vírou jen obohacují – papež a panovník tu síť trhají)

- na základě jeho názorů vznikla „Jednota bratrská“
- nová církevní organizace, členové Jednoty bratrské začali
zakládat školy, vyvíjet literární činnost a stali se nositeli
vzdělanosti a kultury
- uznávali rovnost lidí, Bibli
- členem byl: Jan Blahoslav, J.A. Komenský
19.12.2008 23:07:38Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se