Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

7. Domácí a exilová literatura v době pobělohorské, baroko ve světové literatuře


Baroko
1. polovina 17. století
- období válek a nejistot, významnou událostí v této době byla Třicetiletá válka
lidé se řídili vírou
- vznikají hudební skladby pro církevní obřady v kostelech (varhanní skladby např.:
Johann Sebastian Bach, Jakub Jan Ryba)
- ve výtvarném umění se baroko projevilo v bohatých zdobeních, např. baculatí
andělíčkové
- v literatuře vznikají obvykle díla spojená s náboženstvím a vírou, výraznými znaky
byli posmrtný život a Třicetiletá válka

Česká literatura v období baroka
-rozvoj pobělohorské literatury od roku 1620 (Bitva na Bílé Hoře), v bitvě zvítězili katolíci nad protestanty – dochází proto k násilné katolizaci země
-literatura: 1) exulantská
2)domácí : a) lidová
b) pololidová
c) oficiální (katolíci, jezuité)

1) Exulantská literatura
-tvoří ji lidé z exilu (=lidé, co odešli z Čech, aby nebyli pronásledováni katolíky)

Jan Ámos Komenský (1592 – 1670)
-narodil se na Moravě, vyrůstal v měšťanském prostředí
-studoval na Prešovské bratrské škole a po zahraničních studiích v Heidelbergu a Hirnbornu se vrátil do Přerova, kde se stal správcem školy
-působil jako kněz, roku 1628 odešel do vyhnanství
-pobýval v Lešně, kde při požáru přišel o všechen majetek a velkou část svých rukopisů (slovník: „Poklad jazyka českého“)
-navštívil řadu měst a států, zemřel v Amsterodamu, ale pohřben je v Naardenu
-byl nazván „učitelem národů“
-psal česky i latinsky
-díla:

nábožensko-filozofická:
„Labyrint světa a ráj srdce“
-J.A. Komenský vystupuje jako učenec, který se vydává poznat svět. Na cestě potká Vševěda Všudybuda a Mámení. Nabídnou mu, že ho světem provedou. Aby neviděl svět takový jaký je, dají mu průvodci brýle mámení a uzdu všetečnosti. Učenec ale svět pozná i přes brýle, svět se mu nelíbí, všude vidí mnoho intrik, násilí a podvodů. Zjistil, že svět je špatný. Radost, lásku a potěšení nachází jen u Boha.
-Chtěl říci,že člověk nemůže najít potěšení ve světě, ale strávit život v radosti lze jen, pokud upře svou mysl k Bohu.

„Hlubina bezpečnosti“
- uspokojení a klid nachází u boha a ve svém nitru.

pedagogicko-didaktická:
„Velká didaktika“
-popisuje jaká by měla být škola, že by měla být přístupná všem bez rozdílů, měla by být rozdělená podle věku dítěte, mělo by se vycházet od jednoduchého ke složitějšímu
-učení by mělo být názorné
-rozdělil školu: škola mateřská, škola obecná, gymnázium, akademie

„Svět v obrazech“ (Orbis Pictures)
„Informatorium školy mateřské“
„Brána jazyků otevřená“

českobratrská:
„Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské“
-v díle se loučí s příslušníky J. Bratrské, vyjadřuje naději ve spravedlivou vládu po skončení doby Temna
-závěť, loučí se se svou vlastí a národem

- další představitelé exulantské literatury:
Pavel Stránský (spis „O státě českém“)
Pavel Skála ze Zhoře ( spis „Historie církevní“)

2)Domácí literatura
a)oficiální
-psali ji sami jezuité, nebo byla pod kontrolou jezuitů
-literatura je jednostranně nábožensky založená, vznikají úvahy o smrti a posmrtném životě, životopisy svatých, náboženská rozjímání a písně

Jiří Šotola
„Tovaryšstvo Ježíšovo“
-jezuité nebyli jen lidé, kteří pálili knížky, ale také zakládali školy a psali knihy


Bedřich Briedel
-jezuitský básník
-sbírka jezuitské lyriky: „Co Bůh? Člověk?“
- oslavuje Boha, přisuzuje mu samé kladné vlastnosti, člověka spojuje s tím špatným a negativním
 víra v Boha zůstává, ale život na zemi nikoli

Adam Michna z Otradovic
-náboženský lyrik, hudební skladatel
-napsal sbírku duchovních básní: „Loutna česká“ (oslavuje Pannu Marii)
-sbírka písní: „Česká mariánská muzika“
- vánoční píseň: „Chtíc, aby spal“

Bohuslav Balbín
-jezuita, velký vlastenec
-za trest byl přeložen z Prahy do Klatov, zde žil a tvořil
-dílo: „Rozprava na obranu jazyka slovanského, zvláště pak českého“
- právo národa na vlastní jazyk, odsuzuje politiku a její vytlačování češtiny ze škol a úřadů
- inspiroval se písní sv. Václave

Tomáš Pešina z Čechorodu
-Balbínův přítel, jezuita
-Spory s církví, psal česky i latinsky


b)lidová a pololidová
-vzniká v prostředí blízkém lidu, tvořili ji učitelé a žáci

-interludia = mezihry; krátké hry, frašky, postupně si získávali úspěch u diváků, hráli je učitelé a žáci, hrávali se o masopustu, obsahovali scény ze života
-kramářské písně (jarmareční písně) – zpívali se na tržištích a na jarmarcích - zpívali je potulní kramáři
- písně o aktuálních událostech, doprovázeny hudebním nástrojem
flašinetem
-knížky lidového čtení – knížky, které se šířili mezi lidmi na vesnici, příběhy ze života vesnického lidu. Měli milostný děj, historii…(např. O Bruncvíkovi)
-písmácká literatura - písmáci psali kroniky,paměti. Zabývali se tehdejší dobou, psali i naučnou a výchovnou prózu, poezii, která navazovala na tradici lidové poezie.
-lidová slovesnost – pověsti, hádanky, písně, přísloví, pohádky (většinou o českém Honzovi), lidová slovesnost se úspěšně šířila.


Baroko ve světové literatuře
Torquato Tasso – ITÁLIE
-epická skladba: „Osvobozený Jeruzalém“
- námětem Třicetiletá válka, křížové výpravy

Pedro Calderon de la Barca – ŠPANĚLSKO
-drama: „Život je sen“
- nicotnost pozemského života a pozemského štěstí

Hans Jakob Christofel von Grimmelshausen – NĚMECKO
-román: „Dobrodružství Simplicia Simplicisima“
- líčí Třicetiletou válku očima naivního prosťáčka, který prožívá její hrůzy

John Milton – ANGLIE
-dílo: „Ztracený ráj“
- biblický námět, pomíjivost pozemského života

19.12.2008 23:18:05Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se