Můj svět - literatura, film, kreativnost

První věc, kterou si spisovatel musí osvojit, je v umění předvádět to, co cítí, na to, co chce, aby cítili druzí. Albert Camus Život je jako divadlo. Nezáleží jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.

17. Nové umělecké směry na konci 19.stol. a jejich vliv na českou poezii


Moderní umělecké a básnické směry
90. léta 19. století – počátek 20. století

Symbolismus
- vznikl v 80. letech ve Francii
- vyjádření pomocí symbolů, obrazných pojmenování
- důraz kladen na hudebnost verše
- představitelé: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Otakar Březina, Antonín Sova, Karel Hlaváček,…

Prokletí básníci
- pobuřovali měšťanskou morálku nejen tvorbou, ale i životním stylem a postojem
- ve tvorbě se objevují pocity zklamání, okouzlení, zhnusení i krásy
- básníci žili naplno a intenzivně, tzv. bohémsky
- představitelé: Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Jean Artur Rimbaud

Dekadence
- vyjadřuje smutek, nudu, marnost, opovržení životem, úpadek
- s ním souvisí vznik lartpaurtartismu (= umění o umění)
- představitelé: Paul Verlaine, Stefane Mallarme, Oscar Wilde, Karel Hlaváček, Rainer Maria Rilke,…

Impresionismus
= dojem
- vznikl ve Francii v malířství, užití barev a světla, jasné barvy, kontury (tečky)
- nejznámější impresionista Claude Monet
- hlavní je sdělení dojmů, vyjádření nálady, volné řazení sluchových a zrakových vjemů, potlačení rozumové části
- představitelé: Paul Verlaine, Antonín Sova, Fráňa Šrámek, Karel Hlaváček

Novoklasicismus
= vynikající, vzorový
- odmítá naturalismus, navazuje na klasické umění
- u nás se příliš neprojevil
Unanimismus
- vznikl ve Francii
- chtěl najít v lidském společenství kolektivní duši


Nejznámější představitelé básnických směrů ve světové literatuře:

Charles Baudelaire – Prokletí básníci, Symbolismus
- žil bohémským životem, zkusil hašiš a opium
- byl vyloučen ze školy, pobuřoval společnost se svým vztahem s mulatkou
- pokusil se o sebevraždu
- napsal: „Báseň o hašiši“
- vliv drogy na lidské tělo
„Květy zla“

Básně: „Zdechlina“
- popisuje ležící tělo v rozkladu
„Ó, já tě zbožňuji“
„Epigraf na odsouzenou knihu“

Paul Verlaine – Symbolismus, Prokletí básníci, Dekadence, Impresionismus
- byl to především symbolista
- oženil se, ale opustil rodinu, kvůli Rimbaudovi, se kterým poté žil ve Francii, jejich vztah byl plný hádek a usmiřování, plný rvaček a toulek
- při jedné hádce postřelil Rimbauda a tím se ocitl na 2 roky ve vězení
- popadl tuláctví a alkoholu
- napsal báseň: „Básnické umění“
- principy symbolistické poezie
Sbírky: „Saturnské básně“
„Galantní slavnosti“

Jean Artur Rimbaud – Prokletí básníci
- vyrůstal bez otce s přísnou matkou, utíkal z domova
- žil v Paříži s Verlainem, vedl dobrodružný život
- napsal sbírku: „Sezona v pekle“
- po jeho smrti Verlaine vydal jeho básně ve sbírce: „Iluminace“
- básně: „Mé bohémství“
„Večerní modlitba“
„Opilý koráb“

Rainer Maria Rilke – Dekadence, Impresionismus
- rodák z Prahy, působil v Německu
- sbírky: „Nové básně“
„Sonety Orfeovy“


Oscar Wilde - Dekadence
- dramatik, básník, prozaik, působil v Anglii
- nebral ohledy na morálku Anglie
- velmi populární dramata:
„Jak je důležité míti Filipa“
„Ideální manžel“
- román: „Obraz Doriana Graye“
- dekadentní román, jediným smyslem života je rozkoš a užívání
si krás života
- sbírka povídek: „Šťastný princ a jiné pohádky“
- pohádka: „Slavík a růže“
- slavík zemře, aby mladík mohl dát dívce
růži, oběť pro lásku, která pak stejně není
tak silná jak se zdá.


Moderní umělecké směry v české literatuře – Česká moderna

- velké objevy (první automobil, rozvoj letectví, první kinematografie, gramofony, šicí stroje,…)
- výtvarné umění (Luděk Marold, Antonín Slavíček)
- secese (Alfons Mucha)
- kubismus (Pablo Picasso)

Mladí autoři se seskupili pod názvem: „Česká moderna“ a v roce 1895 vydali „Manifest České moderny“
- sdružoval různorodé osobnosti
- tvůrcem a programátorem tohoto sdružení byl Josef Svatopluk Machar
- řešili politické a umělecké otázky, osobité pojetí tvorby
- manifest podepsali: A. Sova, O. Březina, V. Mrštík, F. X. Šalda

Josef Svatopluk Machar (1864-1942)
- několik let byl generálním inspektorem čsl. armády
- konce života prožil o samotě, v životní krizi
- byl označován jako útočný kritik, ironik, bojovník proti autoritám, odsuzoval maloměšťáctví
- bývá přirovnáván k K. H. Borovskému
Jeho tvorba 80. a 90. let:
- sbírky: „Confiteor I., II., III.“
- „zpovídám se“
- provokativní sbírka
„Tristium Vindobona“
- žalozpěvy z jeho pobytu ve Vídni, kdy působil jako úředník
„Zde by měli kvést růže“
- společenské postavení žena jejich osudy
Román ve verších: „Magdaléna“
Jeho tvorba po roce 1900:
- cyklus básnických sbírek: „Svědomím věků“
„V záři helénského slunce“
„Jed z Judey“


Dekadence, satanismus
- seskupili se kolem časopisu „Moderní revue“ (založil ho Jiří Karásek ze Lvovic)
- představitelé: S. K. Neumann, F. Gellner, J. Hašek

Anarchismus, anarchističtí buřiči
- seskupili se kolem časopisu „Nový kult“
- bouřili se proti armádě a státnímu zřízení
- představitelé: S. K. Neumann, F. Gellner

Socialismus
- představitel: S. K. Neumann

Impresionismus
- představitelé: A. Sova, F. Šrámek

Symbolismus
- představitel: O. Březina

Civilismus
- středem pozornosti je moderní svět techniky
- představitelé: S. K. Neumann, K. a J. Čapkové


Nejznámější představitelé básnických směrů v české literatuře

Antonín Sova (1864-1928) – Č. Moderna, Impresionismus, Symbolismus
- kritizoval společnost, vedl samotářský život
- jeho impresionistická přírodní lyrika: „Květy intimních nálad“
- báseň: „U řek“
„Z mého kraje“
„Soucit a vzdor“
„Zlomená duše“

- jeho symbolistická poezie: „Ještě jednou se vrátíme“
„Údolí nového království“
- myšlenka rovnosti mezi lidmi
„Zpěvy domova“
- reaguje na 1.světovou válku, odpor k válce a láska
k rodní zemi
- jeho próza: novela „Pankrác Budécius kantor“
- život venkovského učitele a muzikanta
„Ivův román“
- hrdina žije ve svém vysněném světě

Otokar Březina (1868-1929) – Č. Moderna, Symbolismus
- vlastním jménem Václav Jebavý
- nás nejvýznamnější symbolista
- sbírky: „Tajemné dálky“
- samota, ve které žil
„Svítání na Západě“
- tajemství života přichází až po smrti
„Větry od pólů“
„Stavitelé chrámů“
„Ruce“
- symbol lidských rukou jako přátelství
- filozofické eseje: „Hudba pramenů“

František Xaver Šalda – Č. Moderna
- kniha portrétů autorů: „Duše a dílo“
- vydával časopis „Šaldův zápisník“
- beletristické i kritické příspěvky

Karel Hlaváček (1874-1898) – Dekadence
- sbírka: „Sokolské sonety“
- dekadentní díla: „Pozdě k ránu“
„Mstivá kantiléna“

Viktor Dyk – Anarchismus
- ve všech sbírkách vyjadřuje skepsi, vzpouru, ironii, tragikomické pojetí života
- sbírky: „A porta inferi“ – „od bran pekelných“
„Síla života“
„Marnosti“
- píše také satiry proti politikům, proti společenskému životu v Čechách
- sbírky: „Pohádky z naší vesnice“
„Satiry a sarkasmy“
- balada: „Milá sedmi loupežníků“
- o lásce, zradě, pomstě a žárlivosti
- psal válečnou poezii, reaguje na 1. světovou válku, vyjadřuje obavy o osud národa
- sbírky: „Lehké a těžké kroky“
„Anebo“
„Okno“
„Poslední Rok“
- jeho próza, novela: „Krysař“
- podle staré německé pověsti
- kouzelná píšťala která odhání krysy z města, krysař se
dívá na lidi stejně jako na krysy

Karel Toman (1877-1946) – Anarchismus
- vlastním jménem Antonín Bernášek
- žil bohémský život, chtěl být volný, svobodný a toulat se
- dílo: „Sentimentální pijáci“
- sbírky: „Pohádky krve“
„Torzo života“
- sní o svobodném životě
„Melancholická pouť“
„Sluneční hodiny“
„Měsíce“
- vrcholem jeho tvorby
- počasí, co lidé dělají v jednotlivých měsících, jak se chová krajina, oslavuje domov, práci, staré zvyky
„Hlas ticha
- doznívá 1. sv. válka
„Stoletý kalendář“

Fráňa Šrámek (1877-1952) – Anarchismus, Impresionismus
- narodil se v Sobotce, studoval gymnázium, práva (nedokončil)
- za 1. sv. války byl na frontě
- napsal sbírky: „Života bído, přec tě mám rád“
- vyjadřuje anarchistický vzdor
- patří sem báseň: „Píšou mi psaní“, za kterou byl 2x vězněn
„Modrý a rudý“
„Splav“
- motiv přírody, ženy, láska, prvky symbolismu, milostná lyrika
„Ještě zní“
- protiválečná sbírka
„Rány růží“
- psal impresionistickou prózu:
„Stříbrný vítr“
- hl. postavou je student Jan Retkin
- zachycení pocitů, dojmů, nálady
=symbol věčného mládí a svobody
„Léto“
- oslava lásky a mládí
„Měsíc nad řekou“

František Gellner (1881-1914) – Anarchismus, Dekadence, Satanismus
- básník, prozaik, kreslíř a karikaturista
- žil bohémským životem, povolán na frontu
- chtěl přiblížit poezii každodennímu životu a obyčejným lidem
- sbírky: „Po nás ať přijde potopa“
„Radosti života“
- provokativní sbírky, ironické, hovorová slova
- alkohol, bohémský život, touha po opravdovém citu
„Nové verše“
- vyšla po jeho smrti, zklidnění
- báseň: „Elegie“ – žalozpěv

Petr Bezruč (1867-1958)
- vlastním jménem Vladimír Vašek
- sbírky: „Slezské písně“
- epické a lyrické básně, obraz sociálního útisku lidí na Ostravsku, bída havířů, ovdovělé ženy
- jeho životní dílo!
„Maryčka Magdonova“
„Stužkonoska modrá“
- smutek, zklamání, zahořklost

Stanislav Kostka Neuman (1875-1947)
- lze ho zařadit do téměř všech literárních proudů přelomu 19. a 20. století
- stal se novinářem, úředníkem
- spolupracoval s časopisy „Moderní revue“a anarchistický „Nový kult“
- stal se členem KSČ
- - prošel přes dekadenci, symbolismus přes anarchismus, civilismus až ke komunismu
- sbírky: „Apostrofy hrdé a vášnivé“
„Jsem apoštol nového žití“
„Satanova sláva mezi námi“
„Sen o zástupu zoufajících“
- po odchodu na Moravu začal psát přírodní a milostnou poezii:
- sbírky: „Kniha lesů, vod a strání“
„Nové zpěvy“
- oslavuje svět techniky, civilizace, moderního způsobu života
„Rudé zpěvy“
- proletářská poezie (= sociální problémy dělníků)
„Sonáta horizontálního života“
- hrozba fašismu
- za okupace napsal sbírky:
„Bezedný rok“
- reakce na Mnichovskou konferenci
„Zamořená léta“
- válka a okupace
04.02.2009 16:51:12 | Autor: petaKomentáře

0 komentářů:

přidat komentář

<< úvod

© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se